Missie

Het is onze missie om de maatschappij te ondersteunen in de zorg om het levenseinde en – eens het levenseinde in zicht komt - kwalitatief hoogstaande zorg te verzekeren voor de (palliatieve) patiënt en zijn omgeving, zodat hij kan sterven waar hij dat wil en op de manier die hij verkiest, binnen het wettelijk kader.

Opdrachtverklaring

Daartoe is het onze kernopdracht:

 • de bevolking te informeren en zo een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk bespreekbaar maken van het levenseinde, 
 • de burger te ondersteunen in het helpen uitklaren van zijn wensen in verband met beslissingen bij het levenseinde, 
 • een netwerk van zorgpartners uit te bouwen om samen met hen de zorgcultuur rond het levenseinde uit te dragen en hen daarin te ondersteunen,
 • de palliatieve patiënt - die op onze dienstverlening beroep doet - en ook zijn omgeving op een zorgzame manier te ondersteunen in de laatste levensfase,
 • waar mogelijk de overheden daarin aan te spreken en te beïnvloeden.


Identiteit

We zijn een pluralistische organisatie met kennis en ervaring rond het levenseinde en een partner in het omgaan met en het begeleiden van de laatste levensfase.

Waarden, normen, en overtuigingen   

Het is onze overtuiging dat respect en authenticiteit belangrijke waarden zijn.

Onze waarde is ‘autonomie’ - onze norm is ‘we benaderen de patiënt bij voorkeur in zijn omgeving’ - onze overtuiging is ‘autonome beslissingen die rekening houden met de beleving en emoties van de omgeving, zijn beter’.

Onze waarde is ‘betrokkenheid’ - onze norm is ‘interdisciplinair werken in team’ - 
onze overtuiging is ’dat wij een unieke positie hebben in de ondersteuning van onze partners’.
Onze waarde is ‘betrokkenheid’ - onze norm is ‘warmmenselijke nabije en begrensde zorg’ - 
onze overtuiging is ‘dat je dit enkel op een goede manier kunt doen mét engagement’.
Kerncompetenties

Onze medewerkers zijn:

 • deskundig in hun vakgebied en hebben een grondige kennis van het aanbod in de regio en van de wetgeving rond het levenseinde,
 • vaardig in het communiceren: ze zijn empathisch en kunnen op een niet-oordelende manier luisteren,
 • ze zijn duidelijk en eenduidig in het informeren en communiceren
 • en stellen zich op een coachende en ondersteunende manier op,
 • vaardig in het exploreren en analyseren van en het overschouwend reflecteren op situaties,
 • klantgericht in het streven naar een kwalitatief antwoord op de specifieke noden van patiënt, familie en professionele partners,
 • vaardig in multidisciplinair samenwerken en netwerken.

Kernactiviteiten:

De organisatie heeft – naargelang de doelgroep – drie grote kernactiviteiten:

 • Hulpvragen ontvangen, analyseren en beantwoorden of doorverwijzen,
 • Informeren en sensibiliseren,
 • Coachen, adviseren en ondersteunen, specifiek ook door het bevorderen van deskundigheid.

Doelpubliek

De organisatie ontplooit haar kernactiviteiten ten aanzien van drie doelgroepen:

 1. De burger en de maatschappij
 2. De palliatieve patiënt en zijn omgeving
 3. De partners in (palliatieve) zorg

Binnen de doelgroepen onderscheiden we nog een aantal deelgroepen, waarvoor we ook de kernactiviteit verder specifiëren.

1. De burger en maatschappij:

 • De burger (incl. de niet-palliatieve of chronische palliatieve patiënt, al of niet met levenseindevragen), 

  Kernactiviteit: informeren en sensibiliseren, begeleiden bij voorafgaande planning van zorg bij het levenseinde, ondersteunen bij specifieke levenseindevragen.
   
 • Die organisaties die een vlotte toegang hebben tot specifieke groepen binnen de bevolking en zo voor ons een communicatiekanaal zijn om deze vlotter en meer gericht te bereiken.
  (Vb. CLB voor scholen: jonge ouders/kinderen die met levenseinde worden geconfronteerd, diensten voor maatschappelijk werk: oudere en meer zorgbehoevende burgers, overheden: brede bevolking,…)

  Kernactiviteit: informeren en sensibiliseren, advies en ondersteuning.

2. De palliatieve patiënt en zijn omgeving, meer bepaald:

 • De niet-chronische, meerderjarige palliatieve patiënt in de thuiszorg,
 • De directe familie/omgeving en de mantelzorgers,

  Kernactiviteit: 
  Hulpvragen ontvangen, voortdurend de evoluerende hulpvraag analyseren en opvolgen, een partner zijn in het zoeken naar de juiste ondersteuning (zie ook doelgroep partners: dit omvat onder meer ook de voortdurende afstemming met de andere zorgpartners i.v.m. wie welk deel van de ondersteuning op zich neemt), opnemen van directe ondersteuning van patiënt en familie op vlak van de vier pijlers van palliatieve zorg (fysisch, psychisch, sociaal en spiritueel) en omgaan met ethische vraagstukken.

3. De partners in (palliatieve) zorg

 • Partnerinstellingen met vragen naar ondersteuning op vlak van beleid en deskundigheid, 

  Kernactiviteit: 
  Coachen, adviseren en ondersteunen bij de implementatie van levenseinde zorg en van de palliatieve zorgcultuur en –structuren, bijdragen tot een kwaliteitsvol vormingsaanbod ter ondersteuning van de partners, hetzij in eigen beheer, hetzij in samenwerking met andere vormingspartners,creëren van een forum tot netwerking tussen zorgpartners in de regio.

   
 • Individuele zorgpartners met vragen naar ondersteuning in specifieke patiëntgebonden begeleidingen.
  Artsen met vragen naar ondersteuning bij het uitklaren van de wensen van niet-palliatieve patiënten met levenseindevragen.

  Kernactiviteit:
  Partner zijn in de multidisciplinaire analyse van de zorgvraag van patiënt en familie, coachen van en advies geven aan de hulpverleners in verband met specifieke patiëntgebonden begeleidingen (ook indien er vanuit de equipe geen participatie is in de directe zorgverlening), partner zijn in het organiseren van gepaste zorg, in overleg met de partners concrete zorg opnemen voor de  patiënt en/of zijn omgeving (in de thuissituatie en binnen de vier pijlers van palliatieve zorg).